ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ – APARTMAN BÜKFÜRDŐ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ

APARTMAN BÜKFÜRDŐ

1. Általános rendelkezések

  1. Az apartman a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeletetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján Bük Város Önkormányzata általa regisztrált egyéb szálláshely.
   • Tulajdonos, üzemeltető: Kovács Gábor
   • Cím: 9740 Bükfürdő, Akácfa sor 1.
   • Postacím: 9740 Bükfürdő, Akácfa sor 1.
   • Telefon: +36/70/94-95-315
   • E-mail cím: atlasapartman@gmail.com
   • Adószám: 55202697-1-41
   • Nyilvántartási szám: 2050
   • Honlap: atlasapartman.hu
  2. Adatkezelő: Kovács Gábor tulajdonos, valamint Balga Krisztina magánszemély, a továbbiakban: Adatkezelő.
  3. Kovács Gábor az Apartman tulajdonosa (cím: 9740 Bükfürdő, Akácfa sor 1., honlap: atlasapartman.hu), üzemeltetője minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
  4. Az Adatkezelő, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
  5. Az Adatkezelő az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót készítette a Vendégei számára (továbbiakban Tájékoztató), mely az Adatkezelő hivatalos weboldalán elektronikusan, valamint a szálláshelyen nyomtatott formában is elérhető.
  6. Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.
  7. Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
  8. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára az Adatkezelő a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintett részére.
  9. Kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
  10. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

2. Az adatkezelés célja

  1. Szálláshelyünk szolgáltatásai:
   • A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának (szállás) biztosítása, a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat.
   • Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, ami segíti a Vendég igényeinek teljes-körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szállás lefoglalásának és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.
  2. Ajánlatkérés, foglalás

Az Onilne, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és szobafoglalás estén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • lakóhely (cím, település, irányítószám, ország),
 • e-mail cím,
 • telefonszám.
 1. Vendég-nyilvántartás
  • A szálláshely szolgáltatás igénybevételekor (érkezéskor) a Vendég kitölti a Regisztrációs Lapot, valamint aláírásával látja el az Adatkezelő által kitöltött Vendégkönyvet. A Vendégkönyv a Büki Önkormányzat által regisztrált és kiadott hivatalos irat. A Vendég ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
   • vezetéknév,
   • keresztnév,
   • lakcím,
   • születési hely, idő,
   • személyi igazolvány / útlevél száma,
   • érkezés és távozás ideje,
   • e-mail,
   • telefonszám,
   • állampolgárság,
   • külföldi állampolgár esetében a határátlépés helye és ideje.
  • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshely szolgáltatás igénybevételének feltétele.
  • A Vendégkönyv aláírásával, és átadásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy az abban feltüntetett személyes adatait az Adatkezelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig kezelj, illetve archiválja.
  • Az első pontban jelzett adatok alapján Adatkezelő eleget tesz a Büki Város Önkormányzat Képviselőtestületének helyi adókról szóló 14/2007. (XII.17.) rendeletében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 2. Kapcsolattartás
  • Az Adatkezelő hírlevél-küldő rendszert nem alkalmaz.
  • Az Adatkezelő időszakosan – a kapcsolattatás fenntartása érdekében, illetve a csak és kizárólag korábbi vendégek számára érvényes üdülési ajánlatról – e-mailt küldhet és / vagy az egykori Vendéget felhívhatja telefonon. A Vendégek a Regisztrációs lapon az érkezéskor kifejezett hozzájárulásukat adják ehhez.
  • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezeket az Adatkezelő nem jogosult továbbítani harmadik személynek.
  • Az Adatkezelő biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel.
 3. Weboldal látogatási adatok
  • Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelőséggel azokért.
  • Az Adatkezelő a weboldalának nyomon követésére nem használ úgynevezett cookie-t.
  • A weboldalon egyéb használatban lévő cookie-k, melyek nem szolgáltan a látogatók azonosítására:

_wpfuuid

et-pb-recent-items-colors

et-pb-recent-items-font_family

wordpress_test_cookie

 1. Facebook közösségi médiafelület
  • Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.
  • Az adatkezelés célja az Adatkezelő részéről tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a szálláshelyről.
  • A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a facebook.com címen kaphat.
 2. Kamerarendszer
  • Az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely területén kamerák nem üzemelnek.

 

3. Adatbiztonság

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgálja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz.
  2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállalnak, amely kötelezettség a tevékenység befejezte után is fennáll.

 

4. Adattovábbítás

  1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.
  2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést élőíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelők az adatfeldolgozók.

 

6. Jogorvoslat

  1. Tájékoztatás
   • Az érintett az atlasapartman@gmail.com írt címre, vagy az Adatkezelő nevére és címére postán eljutatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdés körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
   • Az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéshez kötött intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatainak körét és számát, a kérdéses eset időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
   • A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadásra mely törvény mely rendelkezése alapján kerül sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
  2. Helyesbítés
   • Ha a személyes adat nem fele meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
   • A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelmemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6. a. pontban foglaltak az irányadóak.
  3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Info.tv. 17.§ – 21.§-ban foglaltak irányadóak.

 1. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22.§-ban, a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv 2:51.§ – 2:54.§-ban foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 1. Kártérítés és sérelemdíj
  • Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.
  • Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  • Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárérét is, és Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyos gondtalan magatartásából származott.

 

7. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti. Az Adatkezelő a weboldalának látogatói, illetve a Vendégei által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben az érintett bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu